Enquiry: 09031006685 | info@mahilacollegekhagaul.com
Sr. No. Title Faculty name Download Lecture / Video
1. Mahakavya ke lakshan Dr.Meenakshi Prasad Click Here
2. sanskrit kavyon ka samanya parichaya Dr.Meenakshi Prasad Click Here
3. karak Dr.Meenakshi Prasad Click Here
4. karak prakaran Dr.Meenakshi Prasad Click Here
5. Pratyahar Sutra Dr.Meenakshi Prasad Click Here
6. Sutro ke Vyakhya Dr.Meenakshi Prasad Click Here
7. Sutro ke Vyakhya2 Dr.Meenakshi Prasad Click Here
8. Sutro ke Vyakhya3 Dr.Meenakshi Prasad Click Here
9. Sangya Prakaran Dr.Meenakshi Prasad Click Here
10. Sutro ke Vyakhya4 Dr.Meenakshi Prasad Click Here
11. Karam karak Dr.Meenakshi Prasad Click Here
12. Dwitiya Vibhakti Dr.Meenakshi Prasad Click Here
13. Karam karak Dr.Meenakshi Prasad Click Here
14. Karam karak Dwitiya vibhakti Dr.Meenakshi Prasad Click Here
15. karak 2 Dwitiya vibhakti Dr.Meenakshi Prasad Click Here
16. karak Prakaran 2 Dr.Meenakshi Prasad Click Here
17. Mahakavya ke Lakshan aur Raghuvansham Dr.Meenakshi Prasad Click Here
18. Karam karak Dr.Meenakshi Prasad Click Here
19. karak Prakaran Dr.Meenakshi Prasad Click Here
20. Ranghuvansham Dr.Meenakshi Prasad Click Here
21. Ranghuvansham-Singh -Dilip Samvad Dr.Meenakshi Prasad Click Here
22. Ranghuvansham-Raja Dilip ki gow sewa Dr.Meenakshi Prasad Click Here
23. Ambikadutt-Vyas-ki-Rachnaye.pdf Dr.Meenakshi Prasad Click Here
24. Ambikadutt-Vyas-ka-Vyktitatva Dr.Meenakshi Prasad Click Here
25. Shivrajvijay-aur-Ambikadutt-Vyas Dr.Meenakshi Prasad Click Here